Skoči na vsebino

Udeležili smo se seje skupščine LAS Za mesto in vas

  • Novice

V sredo, 2. septembra, smo sodelovali na seji skupščine LAS Za mesto in vas, kjer smo bili seznanjeni s poročilom o izboru projektov za sofinanciranje na javnem pozivu LAS Za mesto in vas 2019, pregledali smo Poročilo o doseganju ciljev SLR LAS Za mesto in vas v 2019 in Letnega načrta aktivnosti LAS Za mesto in vas za leto 2020.

Čestitamo vsem izbranim projektom, ki bodo s svojim delovanjem prispevali k razvoju podeželja, ustvarjanju delovnih mest, razvoju osnovnih storitev, varstvu okolja in ohranjanju narave ter večji vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Kaj je LAS

LAS ali lokalna akcijska skupina predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS omogoča lokalnemu prebivalstvu, da aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.

Ker gre pri LAS-ih za pomembno vlogo povezovanja in vključevanja lokalnih partnerjev tako v načrtovanje kot uresničevanje razvoja tega območja, je LAS odprt za vse tiste, ki imajo željo aktivno sodelovati pri udejanjanju skupnega razvoja in sprejmejo pravila delovanja.

Projekti so tako povezovalni, kjer sodelujejo občine z zasebnim in nevladnim sektorjem. Tako je, tudi z vami – društvi, zasebnimi zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami. Na LAS-ove razpise je tako smiselno prijavljati projekte, kjer je potrebno širše lokalno ali medobčinsko sodelovanje na področju razvoja podeželja.

V obdobju 2016-2020 je lokalnih akcijskih skupin kar 37, pod katero spadate vi, najdete na tej povezavi.

LAS Za mesto in vas

LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ki deluje v programskem obdobju 2014-2020 ter je bila ustanovljena na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

LAS deluje na štirih tematskih področjih, ki so bila prepoznana kot ključna za reševanje lokalnih razvojnih potreb: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V LAS Za mesto in vas so trenutno podeljena vsa razpoložljiva sredstva za izvajanje projektov. Novi razpisi bodo ponovno na voljo v naslednji programski perspektivi 2021-2028. Vabljeni k spremljanju projektov LAS, ki jih bodo podrobneje predstavljali na spletni strani LAS Za mesto in vas.

RRA LUR – vodilni partner LAS Za mesto in vas

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je vodilni partner lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas.

RRA LUR povezuje 25 občin osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije. Mlada in visoko usposobljena ekipa strokovnjakov z različnih področij snuje, koordinira in izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji, išče sinergije med projekti ter se povezuje z domačimi in tujimi strokovnjaki. Zainteresiranim deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati finančne vire za uspešno pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi za promocijo regije, njenega razvoja in dosežkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

V mednarodnem okolju je RRA LUR prepoznan kot razvojna agencija, ki je sinonim za vrhunska znanja in inovativne projekte, izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, ter je ugleden partner mednarodnim institucijam, s katerimi sodeluje pri raznolikih razvojnih projektih.