Skoči na vsebino

Predstavitev projekta

Zavod Nefiks v partnerstvu opravlja vlogo regionalnega stičišča nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije:

Stičišče Središče

Stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije 2023-2027

Zavod Nefiks je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023-2027,  ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo v Uradnem listu RS, št. 82/23. 

Naziv projekta: Stičišče Središče

Nosilec projekta: Zavod Nefiks
Projektni partner: Forum za enakopraven razvoj
Logotipi

Projekt sofinancira: Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023-2027
Razpisna dokumentacija 
Trajanje projekta: od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2027
Vrednost projekta: 406.984,60 €
Projektne aktivnosti

Vizija Stičišča Središče je, da v močnem partnerstvu (p)ostane ključen akter na področju podpore nevladnim organizacijam v osrednjeslovenski regiji, ki zmore hitro odgovarjati na primarne potrebe NVO, učinkovito moderirati zagovorniške pobude in je sokreator čezsektorskega povezovanja, ki ga poznajo vse dejavne nevladne in druge organizacije osrednjeslovenske regije.

Vrednote, ki jih “živimo” so dostopnost za NVO-je, odzivnost, strokovnost, aktivna povezovalnost (če je potrebno NVO-jem dajemo pobude, ko se odprejo priložnosti za njihove predhodno izražene potrebe), odprtost za različnost poslanstev in miselnih nazorov (podpiramo “tako lovce, kot vegetarijance”).

Razmere v sektorju

Program Stičišča Središče prepoznava in naslavlja tako potrebe, ki jih imajo NVO in jih morajo reševati v svojih organizacijah za lasten razvoj, kot tudi izzive, kjer so potrebne sistemske rešitve, sprememba politik, okrepljen dialog med NVO in lokalnimi oblastmi, večje vključevanje NVO v sprejemanje odločitev, ki so pomembne za njihov razvoj oz. za kakovostno izvajanje njihovih dejavnosti za občanke in občane občin osrednjeslovenske regije.

Glede na izkušnje, ki smo jih z izvajanjem programa Stičišče Središče pridobili v preteklem obdobju, ugotavljamo, da je situacija NVO sektorja v osrednjeslovenski regiji specifična – saj je to regija NVO dveh hitrosti: na eni strani visoko specializirane profesionalne NVO z zaposlitvami, na drugi strani pa v večini ljubiteljske NVO, ki predvsem v obljubljanskih krajih predstavljajo eno zadnjih “družbenih lepil”, zlasti v teh okoljih, kjer je veliko priseljevanja in se prebivalci sosesk ne poznajo več med seboj. 

Po podatkih Ajpes iz leta 2021 je bilo v osrednjeslovenski regiji registriranih 5698 društev. Le 337 društev je imelo enega ali več zaposlenih in le 1976 društev je imelo več kot 10.000 eur prihodkov, kar dokazuje, da je večina društev tudi v osrednjeslovenski regiji majhnih, ljubiteljskih. Medtem, ko imajo prve, profesionalne NVO, izzive na področju zagovorništva in deloma lastnega strateškega načrtovanja, menedžmenta in vidnosti, pa imajo druge, manjše NVO, izzive na področju staranja članstva (pomanjkanje mladih članov, ki bi prevzeli aktivno vlogo pri vodenju in delovanju) in spopadanja z medgeneracijskim sodelovanjem ter z vključevanjem novo priseljenih v lokalno življenje. Poleg tega je izziv za razvoj in profesionalizacijo financiranje, kjer v primeru ljubiteljskih NVO, kljub želji za razvoj, ni kadrovskih kapacitet in znanja za prijavljanje na razpise poleg občinskih, zato bomo ta problem reševali prilagojeno tako za večje kot manjše NVO. 

Vse izzive je dodatno zaostrila epidemija korone, ki je zlasti ljubiteljskim NVO zelo otežila delovanje. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v svojem poročilu raziskave »Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji – ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj« ugotovil, da na vseh ravneh obstajajo številni izzivi. NVO so nezadovoljne zaradi premajhnih finančnih spodbud in premajhne podpore države, nestabilnega financiranja, ki ima neposredne posledice na kadrovske resurse, slabega odnosa države do zelo obsežnega nevladnega sektorja, izpostavljajo primere ponesrečene razporeditve lokalnih finančnih virov, izražajo dvom glede zmožnosti oziroma kakovosti delovanja NVO, saj komaj funkcionirajo pod danimi pogoji. Poleg zahtevnosti in časovne zamudnosti prijav na projekte za pridobivanje finančnih virov, izpolnjevanja zahtev financerja/nosilca projektov za odobritev finančnih virov in sočasnega reševanja težav glede pomanjkanja podpornega/strokovnega (administrativnega) kadra za vodenje projektov, je velika težava tudi v strukturi izplačevanja finančnih virov (npr. majhna predplačila). Tovrstni izzivi ne veljajo le za NVO na področju zdravja, ampak so jih prepoznavale tudi NVO, ki delujejo na drugih področjih. Izpostavili so jih tudi udeleženci naših preteklih posvetov, fokusnih skupin in vprašani v anketah ob prijavah na delavnice oz. v anketah o zadovoljstvu. 

Na podlagi teh analiz smo v preteklosti tudi že pripravili vrsto priporočil za občine in urade, hkrati pa smo jih upoštevali tudi na stičišču pri izvajanju svojih podpornih dejavnosti za NVO. »Analiza odgovorov fokusnih skupin za namen priprave nove strategije razvoja NVO Slovenije do leta 2028«, ki je bila že posredovana MJU, je prav tako pokazala podobne probleme in predloge za njihovo reševanje, ki smo jih vključili v naš prihodnji program: krepitev kadrov NVO, administrativna razbremenitev (predvsem kar se tiče razpisov – pavšali, digitalizacija in poenotenje), promocija NVO za dvig ugleda sektorja in dvig razumevanja njegovega pomena na odločevalski ravni, boljše sodelovanje z javnimi institucijami, jasne informacije, aktivacija mladih, uzakonjenje občinskega participativnega proračuna itd.

Ugotavljamo, da marsikatera NVO celo sama pri sebi ne prepoznava svojega doprinosa v lokalnem okolju, ga ne zmore ustrezno ovrednotiti, še manj zanj terjati “povračila”. S tem namenom bomo poskušali tematiko javno izpostavljati, nanjo opozarjati organizacije, zapisovati dosežke (transparentnost) in v okolju dvigovati ugled organizacij in ugled posameznikov, ki s svojimi prizadevanji skozi te organizacije dvigujejo kakovost življenja vseh v lokalnem okolju

Izkušnje “s terena” namreč kažejo, da so okolja, kjer se je povezanost med ljudmi zaradi odsotnosti / oslabelosti NVO sektorja ošibila, bolj podvržena vandalizmu in potrošništvu, kar ljudje zaznavajo in izražajo z apeli po krepitvi NVO, ki bi lahko znova dvignile kvaliteto bivanja. Mladinski delavci Zavoda BOB, ki že vrsto let izvajajo projekte proti vandalizmu na območju MOL, so v svojih raziskavah zapisali: »Menimo, da je vandalizem pogosto posledica frustracij posameznikov, ki jih doživljajo v določenem okolju oziroma posledica dejstva, da posameznik v specifičnem okolju nima drugih, alternativnih priložnosti, da bi svojo energijo ali frustracijo lahko izrazil na primernejši in družbeno bolj sprejemljiv način.« S pristopi dela, ki so usmerjeni v skupnost, tako oblikujemo rešitve, ki odgovarjajo na specifične potrebe posameznikov v dani skupnosti, v danem okolju. Hkrati pa iščemo vire moči in oblike reševanja porajajoče problematike vandalizma v sami skupnosti, s tem pa oblikujemo rešitve ‘na dolgi rok’. Okolij, ki jim “grozi” takšna nevarnost, je v naši regiji kar precej, saj je zaradi bližine glavnega mesta visoka stopnja priseljevanja, ne samo tujcev, pač pa tudi notranjega priseljevanja, ker ljudje zaradi vse večje centralizacije iščejo bivališče blizu glavnega mesta. Statistični urad beleži bistveno višjo stopnjo priseljevanja Slovencev kot v drugih regijah, nekatera mesta okoli Ljubljane pa so v zadnjih letih na nekaterih območjih podvojila svoje prebivalstvo (npr. Grosuplje, Škofljica …). Izziv bomo naslavljali z več dejavnostmi, predvsem pa z vsemi aktivnostmi kampanje Vsi sosedje povezani v skupnosti. S to kampanjo, v kateri bomo med drugim sodelovali z Radiem Zeleni Val, bomo dvignili vidnost NVO, vključevanje ljudi v NVO ter pomen NVO med prebivalstvom in odločevalci.

Četudi so dosežki sektorja visoko na prioritetni listi funkcionarjev, ko se je potrebno z njimi pohvaliti, so zelo nizko na prioritetni listi, ko gre za financiranje in druge ugodnosti. Ob nizkem občinskem financiranju manjšim, ljubiteljskim NVO, ki se pretežno financirajo iz tega vira, upada entuziazem za sodelovanje, težko pridobivajo nove sodelavce in se po določenem času, zlasti vodilni, ko ne morejo dobiti naslednikov, spopadajo z izgorevanjem, organizacije pa niso prepoznane kot verodostojni partnerji v večjih projektih. Izziv je pomemben z vidika obstoja ljubiteljskega / deloma pa tudi profesionaliziranega sektorja, ki je sposoben kontinuiranega delovanja, ne zgolj ad-hoc akcij oz. občasnih akcij, ko so na voljo sredstva. 

Naslavljali ga bomo z vsemi aktivnostmi zagovorništva in skupno akcijo semaforja. Glede na fokusne skupine in drugo raziskovanje področja z reševanjem teh izzivov podpiramo izzive, ki jih opredeljuje oz. bo opredelila strategija razvoja nevladnega sektorja in strategija prostovoljstva. Naslavljamo pa tudi lokalne in nacionalne strategije na področjih kulture, turizma, športa, deloma zdravja itd.

Poseben izziv nam predstavlja vključevanje mladih, katerega si želijo praktično vse organizacije. Nova raziskava Eurobarometer (2022) na EU nivoju kaže optimistično vse večjo angažiranost mladih: danes je večina mladih (58 %) aktivnih v družbi, v kateri živijo, v zadnjih 12 mesecih pa so sodelovali v vsaj eni mladinski organizaciji. A nacionalna raziskava Mladina 2020 kaže precej obraten trend: O širših družbenih temah sicer mladi po večini ne razmišljajo prav dosti, saj na lestvici vrednot in zanimanj mladih že vsaj dvajset let prevladujejo elementi zasebne sfere, kot sta prijateljstvo in družina, bistveno manj pa so mladim blizu širše družbene teme. Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v RS za leto 2022 je razvidno, da je največji delež prostovoljk in prostovoljcev v dveh starostnih skupinah – od 30 do 60 let in nad 60 let. Mladih do 30 let je skupno le 35 %, čeprav bi ravno ta skupina lahko veliko bolj prispevala. Kljub temu, da je v osrednjeslovenski regiji opravljen največji delež prostovoljskih ur, je hkrati ravno v tej regiji v letu 2022 število ur močno upadlo za razliko od ostalih regij, kjer se je zvišalo. 

Po Eurobarometru mladi (72 %) pričakujejo, da bodo odločevalci natančneje prisluhnili njihovim zahtevam in jih uresničili ter da bodo podprli njihov osebni, družbeni in poklicni razvoj. Po nacionalni raziskavi pa se mladi se bolj kot pred desetimi leti čutijo politično kompetentni in so bolj naklonjeni neposrednemu komuniciranju s politiki, vključno s sodelovanjem v peticijah. Vendar je pri tem pomembno poudariti, da je stopnja zanimanja mladih za politiko še vedno na nizki ravni. S tem je povezano tudi zelo nizko zaupanje v nosilce politične oblasti, kar se med drugim kaže v visoki razširjenosti stališča, da običajen posameznik v naši družbi nima pravega vpliva na početje oblasti. Kar se “na terenu” kaže v tem, da mladi NVO-jev ne jemljejo kot možnost zagovorništva in se s tem razlogom vanje tudi manj vključujejo. Nekoliko pa se stvar spremeni na področju kulture in kreativnosti, kjer je porast mladih, ki se v aktivnosti vključujejo, a žal se to ne rezultira v članstvu v organizacijah, saj mladi ne želijo biti člani organizacij. 

Če na ravni regije ne bomo našli mehanizma, kako mlade “privabiti” in ohranjati v stiku z organizacijami sektorja, lahko v nekaj letih pričakujemo izumiranje ljubiteljskih NVO, brez katerih bo okolje bivanja zagotovo manj kakovostno. Naše delovanje v tem kontekstu bo temeljilo na približevanju “obeh strani” – na eni strani nagovarjanju mladih, po drugi strani pa pomoči organizacijam pri prilagajanju okolja, ki bo ustrezalo mladim. Tukaj se bomo močno naslonili na Mrežo KROJ in jo tudi razširili na regionalno raven, ter na članice Zveze slovenske podeželske mladine in na članice Združenja slovenskih skavtinj in skavtov (oba pridružena partnerja), seveda pa tudi na lastne dolgoletne izkušnje mladinskega dela. Javne politike, ki jih v tem kontekstu zasledujemo, so lokalne strategije za mlade, pa tudi nacionalni program za mladino, v pripravi katerega sodelujemo, kot organizacija, ter na smernicah Bonskega procesa.

Naslovili bomo tudi pomanjkanje prostorov za delovanje organizacij – zlasti v prestolnici visoke tržne najemnine, pomanjkanje skladišč za hranjenje materiala in dokumentacije, še vedno veliko neizkoriščenih prostorov po občinah, ki bi jih lahko koristno uporabili v sodelovanju z NVO. Na vseh regionalnih stičiščih, kjer delamo neposredno z občinami, ugotavljamo, da tiste občine, ki tudi z reševanjem prostorskih stisk NVO krepijo povezave med nevladnimi organizacijami, skupnostjo in občinami, delujejo bolje in bližje ljudem, občankam in občanom (Prostori ZA skupnost). Zato bomo občine spodbujali k izkoriščenosti prostorov v korist NVO, NVO pa pomagali tudi pri iskanju prostorov, kjer so možnosti souporabe.

1. Okrepiti in pomladiti nevladni sektor v osrednjeslovenski regiji, ki bo sposoben dolgoročno, trajnostno (ne zgolj z ad hoc akcijami) tvoriti tista jedra družbe, ki ljudi ohranjajo duševno stabilne, vključene, agilne, povezane in konstruktivno aktivne.

To se je namreč ravno v zadnji krizi izkazalo za ključno oporo marsikateremu posamezniku, ki bi sicer izoliran živel bistveno nižjo kakovost življenja.

Tovrstno okrepljenost sektorja bomo naslavljali s kampanjo “Vsi sosedje povezani v skupnosti”, katere glavni cilj je k NVO-jem privabljati nove akterje (promocijske akcije kot je turistično vodenje za domačine s predstavitvijo društev, stalna stojnica na tržnici za NVO-je …), NVO izpostavljati z njihovo ponudbo (portal Od nas za vas, katalog delavnic NVO za šole), krepiti njihovo prepoznavnost in ugled (redne oddaje na Radiu Zeleni val in v drugih medijih), spodbujati prostovoljstvo.
Krepitev sektorja bomo dosegali tudi s podporo izbranim NVO s potencialom (40 v 5 letih), ki bodo vsak na svojem področju pomenili doprinos in s svojim delovanjem krepili ugled sektorja. Prav tako bomo organizacije sektorja ves čas informirali o vseh za njihovo delovanje pomembnih zadevah.

Kot ključne dejavnike učinkovitega, okrepljenega sektorja štejemo transparentnost, odgovornost in etičnost, ki pripomorejo k večjemu ugledu in prepoznani vlogi NVO za družbeni razvoj in blaginjo. Pri NVO bomo spodbujali te dejavnike oz. jih učili, kako jih bolj izpostaviti, narediti vidne uporabnikom in širši skupnosti.

S tradicijo hitrega in učinkovitega odzivanja na spremenjene razmere delovanja (IT podpora v času korona krize, pomoč in koordinacija v času poplav …) bomo nadaljevali tudi v prihodnje, poleg humanitarne note pa želimo ohraniti zanesljivost in koordinacijsko vlogo, ki smo jo v prejšnjem obdobju zgradili v očeh sektorja.

2. okrepiti zagovorniško vlogo stičišča in optimizirati sodelovanje 25 občin z NVO.

V naslednjih petih letih bo mreža stičišč skupaj nadaljevala zagovorništvo, saj se nacionalne težave sektorja (kadrovska in finančna podhranjenost, nizka stopnja profesionalizacije, staranje …) odražajo tudi v naši regiji. Z aktivnostmi zagovorništva v naši regiji želimo vzpostaviti razmere, v katerih bodo lahko NVO-ji relevantni deležniki tudi pri financiranju, sprejemanju odločitev in sodelovanju v večjih projektih. Konkretneje bomo to dosegali z naslavljanjem občin in podakcijami skupne akcije semafor, kjer bomo za izbrane občine spremljali možnosti, ki jih imajo NVO znotraj predpisov in zakonodaje, ter občinam predlagali prenos dobrih praks od drugod, kadar bo to smiselno.

Z zagovorniškimi akcijami bomo prisotni v vseh 25 občinah osrednjeslovenske regije.

Glede na to, da si v sektorju želimo mladih, bomo posebno akcijo zagovorništva izpeljali s širitvijo mladinske mreže KROJ na regijsko raven, z namenom prenašanja agende mladih na regijsko in lokalno raven. Odzivali pa se bomo na aktualne zadeve znotraj občin, aktivno predlagali sprejemanje ustreznih strategij, ki področno naslavljajo sektor, predpripravili gradnike strategij in poskušali doseči tudi, da vsaj kakšna občina, sprejme celovito strategijo razvoja nevladnega sektorja in mu s tem pripiše mesto in pomen, ki mu pripada. Vzpostavljena imamo uspešna partnerstva z nekaj občinami (večina je med pridruženimi partnerji), s katerimi nameravamo poglobljeno sodelovati še naprej na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj NVO v občini in širše za občanke in občane, z upoštevanjem vrednot, ki jih promoviramo NVO. Z drugimi občinami bomo tovrstna partnerstva še zgradili. Občinam bomo pomagali tudi pri pripravi in izvajanju participativnega proračuna, s posebnim poudarkom na vključevanju nevladnih organizacij. Naslovili bomo tudi pomanjkanje prostorov za delovanje organizacij – zlasti v prestolnici visoke tržne najemnine, pomanjkanje skladišč za hranjenje materiala in dokumentacije, še vedno veliko neizkoriščenih prostorov po občinah, ki bi jih lahko koristno uporabili v sodelovanju z NVO.

3. okrepiti povezovanje NVO znotraj sektorja in z organizacijami izven sektorja ter s tem sodelovanje za reševanje lokalnih potreb. 

NVO bomo povezovali znotraj mreže (zvišali bomo število naših uporabnikov za 20 % v 5 letih) in tudi ob akcijah (vsaj 20 skupnih čezsektorskih akcij v 5 letih), kjer bomo spodbujali vsebinsko povezovanje, geografsko povezovanje, skupne prijave na razpise, skupne lokalne akcije. Nadaljevali in okrepili bomo povezovanje in sodelovanje stičišča in drugih NVO z osnovnimi in srednjimi šolami, podjetji v lokalnem okolju (tu prepoznavamo še veliko neizkoriščenih priložnosti), mediji in javnimi, lokalnimi zavodi za turizem, kulturo, šport, mlade ipd., domovi in centri za starejše).

Projekt Stičišče Središče izvajamo, saj smo bili uspešni pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023-2027, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo v Uradnem listu RS, št. 82/23. Ker pa se marsikdo sprašuje, čemu so sploh namenjeni tovrstni razpisi, sploh ko je govora o nevladnih organizacijah, prilagamo besedilo, povzeto po CNVOSu.

Razpisi so kompleksni dokumenti s specifičnim besediščem, kar velja za razpise na različnih področjih in ministrstvih.

Za ljudi z drugega področja se namen razpisa za nevladne organizacije “za krepitev prepoznavnosti in kakovosti regionalnih stičišč oziroma mrež na njihovem področju delovanja, s tem pa tudi informiranost, organizacijski razvoj ter usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev nevladnih organizacij” lahko zdi nekoliko težje razumljiv. To pa nikakor ne pomeni, da razpis ni nujen, dober in smiseln ter da so za ljudi, ki se na razpise prijavljajo in jih razpisujejo, stvari popolnoma jasne.

Če namen razpisa za nevladne organizacije “prevedemo” v nekoliko enostavnejši jezik: Razpis je namenjen organizacijam, ki na različne načine pomagajo drugim nevladnim organizacijam. Nevladne organizacije se lahko bolje posvečajo svojemu poslanstvu, pa naj gre za reševanje v gorah, skrb za žrtve nasilja, za čist zrak, za lokalno folklorno skupino ali pa kolesarsko športno društvo, ker za potrebe kot je pravna pomoč, pomoč pri iskanju relevantnih razpisov in prijavi nanje, pomoč pri pripravi in izvedbi projektov ali zagovorništvo nevladnih organizacij pri odločevalcih skrbi krovna organizacija.

Da je namen v razpisu Ministrstva za javno upravo po svoji kompleksnosti popolnoma primerljivi s tistimi na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, pa se lahko prepričate spodaj:

 • Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025
  NAMEN JAVNEGA RAZPISA je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu. (https://www.gov.si/…/djavni-razpis-za-zagotavljanje…/)
 • Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja:
  NAMEN JAVNEGA RAZPISA je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem. Podporno okolje za socialna podjetja bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetnikov, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetji, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetji, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi informiranje in obveščanje javnosti o pomenu socialnega podjetništva, mreženje socialnih podjetij ter promocijo socialnega podjetništva. (https://www.gov.si/…/javni-razpis-za-krepitev…/)
 • Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023:
  NAMEN JAVNEGA RAZPISA je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu. (https://www.spiritslovenia.si/razpis/394/)

Vir: CNVOS

Stičišče Središče

Stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije 2019-2023

Zavod Nefiks je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023,  ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo v Uradnem listu RS, št. 48/19. 

Naziv projekta: Stičišče Središče

Nosilec projekta: Zavod Nefiks
Projektni partner: Društvo Sinica

Projekt sofinancira: Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023
Razpisna dokumentacija 
Trajanje projekta: od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2023
Vrednost projekta: 387.824,39 €

Vizija Stičišča Središče v tem obdobju je bila, da v močnem partnerstvu postane ključen akter na področju podpore nevladnim organizacijam v osrednjeslovenski regiji, ki zmore hitro odgovarjati na primarne potrebe NVO, učinkovito moderirati zagovorniške pobude in je sokreator čezsektorskega povezovanja, ki ga poznajo vse dejavne nevladne in druge organizacije osrednjeslovenske regije.

Dejavnosti, ki smo jih v partnerstvu med Zavodom Nefiks in Društvom za medgeneracijsko sodelovanje Sinica organizirali / izvedli:

 • Več kot 100 usposabljanj in delavnic za društva in druge nevladne organizacije.
 • 27 NVO s potencialom pod našim mentorstvom, ki je vključevalo več kot 550 ur mentorske podpore, doseglo višjo raven delovanja (pridobivanje sredstev, strateški razvoj, informatizacija, razvoj novih storitev, …), vse pa s svojim delovanjem višajo kvaliteto življenja občanov v svojem lokalnem okolju. 
 • Izvedli smo več kot 950 ur svetovanj na področjih: pravo in administracija, razvoj organizacij, prijava na razpise, povezovanje in zagovorništvo interesov, informacijska podpora, …
 • Uspešno smo izvedli 17 uspešnih procesov zagovorništva, med katere spadajo strategije za šport in kulturo, spremembe razpisov na področjih mladinskih centrov, mladih, športa, socialnovarstvenih programov, poenostavitve, uvedbo predplačil, uvedbo letnih srečanj med občinsko upravo in NVO-ji, komisijo za razvoj kmetijstva, izboljšanje ESS razpisov na mladinskem področju, transparentnost objav občine, uvedbo ali izvedbo participativnega proračuna, … V sklopu zagovorništva smo v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine izvedli 7 posvetov Izzivi podeželja, 17 srečanj v sklopu Razpisi in izzivi NVO v občini, več fokusnih skupin iz področij turizma, mladine in mladinskih organizacij,…
 • Informiranje: ves čas aktivnih 6 stalnih kanalov informiranja – med drugim imamo tudi tedensko radijsko oddajo na Radiu Zeleni val. Z elektronskim obvestilnikom in preko mailing list dosegamo preko 1800 naslovnikov, na družbenih omrežjih Stičišča Središče (FB in IG) nam sledi preko 1000 sledilcev
 • Organizacijam smo pomagali vzpostaviti 14 novih trajnostnih storitev. Največ truda smo vložili v pomoč organizacijam pri pripravi timbildingov z razlogom, kjer poleg osnovne storitve tržijo tudi svoje poslanstvo.  V prvo virtualno skupnost smo povezali in animirali k rednemu prenosu informacij in dobrih praks pevska društva regije in v drugo zaposlovalce in iskalce zaposlitve v NVO sektorju; podprli smo nastanek telefonskega / poletnega družabništva za starejše, mentorstva na področju boja proti pornografiji, pripravo publikacij o kulturno zgodovinski dediščini in o umetniški kritiki, …
 • Vzpostavili oziroma podprli smo 12 partnerstev za reševanje lokalnih potreb:
  a) na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni za prijave na razpise
  b) na čezsektorski ravni pri tvorjenju novih storitev (povezovanje z javnimi zavodi, gospodarstvom)
  c) na organizacijski ravni: Svet Stičišča
 • Analiza stanja in potreb v lokalnih okoljih.
 • Prenašanje dobrih praks iz drugih lokalnih okolij.
 • Sodelovanje z drugimi regionalnimi stičišči v mreži ZaNVO. Poleg večih skupnih akcij bi izpostavili dve nacionalni konferenci:
  – Digitalna orodja ZA NVO, rezultat konference pa so na enem mestu zbrana vsa trenutno dostopna digitalna orodja, ki so na voljo NVO;
  – ZA participativni proračun, rezultat je publikacija Poročilo nacionalne konference za participativni proračun, ki lahko predstavlja poglobljeno vodilo vsem občinam, ki se lotevajo priprave procesa participativnega proračuna na pravi način.

NOSILEC PROJEKTA

Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
Ob dolenjski železnici 12
1000 Ljubljana

nefiks@nefiks.si
www.nefiks.si

PARTNER PROJEKTA

Društvo za medgeneracijsko povezovanje Sinica
Dragomelj 101A
1230 Domžale

sinica.jozi@gmail.com
www.drustvo-sinica.eu

Strateški cilji projekta:
 1. Vzpostaviti in / ali razviti prisotnost stičišča na lokalnem nivoju v vsaki vključeni občini Osrednjeslovenske regije
 2. V vsaki občini vzpostaviti trajno obliko dialoga med nevladnimi organizacijami in odločevalci.
 3. Vzpostaviti regijsko Stičišče Središče kot ključnega osrednjeslovenskega podpornega akterja nevladnih organizacij.
 4. Krepitev in povečanje vključevanja javnosti in opolnomočenje civilne družbe.

Specifični cilji projekta:

 1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost nevladnih organizacij.
 2. Prispevati k večji vlogi nevladnih organizacij pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik in s tem slediti Strategiji razvoja nevladnih organizacij v strateškem cilju.
 3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.