Skoči na vsebino

Kaj je nevladna organizacija

Nevladne organizacije opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), Uradni list RS, št. 21/18., ki določa tudi pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij ter ureja evidenco organizacij s statusom nevladne organizacije v javnem interesu.

V Sloveniji je bili 30 novembra 2019 registriranih  27.927 nevladnih organizacij, od tega 24.112 društev, 3.559 (zasebnih) zavodov in 256 ustanov, skupno število pa se v zadnjih letih povečuje za okoli 500 na leto (CNVOS).

Definicija nevladne organizacije po ZNOrg
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
  • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
  • je nepridobitna,
  • je neprofitna,
  • je neodvisna od drugih subjektov,
  • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Izjeme najdete v 2. členu ZNOrg.
Vloga nevladnih organizacij v Sloveniji
NVO tvorijo nevladni sektor, ki ga nekateri imenujejo tudi tretji sektor ali civilna družba. Opravljajo (vsaj) dve pomembni funkciji – zagovorniško in storitveno. Ob tem da predstavljajo eno od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države in družbe so namreč tudi pomemben izvajalec javnokoristnih storitev na področjih sociale, zdravja, družine, mladih, kulture, športa, okolja …
Pravno-formalne oblike nevladnih organizacij
Nevladne organizacije so ponavadi organizirane v obliki društva, zasebnega zavoda ali ustanove. Med nevladne organizacije pa spadajo tudi zveze društev, mladinski sveti in ostale organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po ZNOrg. Glavne značilnosti nevladnih organizacij glede na obliko najdete v spodnji tabeli.
DruštvoZavodUstanova
Zakonska podlagaZakon o društvihZakon o zavodihZakon o ustanovah
UstanoviteljNajmanj tri fizične ali pravne osebeEna ali več fizičnih ali pravnih osebEna ali več fizičnih ali pravnih oseb
Temeljni aktStatutAkt o ustanovitviAkt o ustanovitvi
OrganiObvezni: zbor vseh članov, zastopnik društva, nadzorni organ

Pogosti: upravni odbor, tajnik, blagajnik, disciplinska komisija
Obvezni: direktor, svet zavoda, strokovni svet

Pogosti: strokovni vodja, različne komisije
Obvezni: uprava, predsednik uprave

Pogosti: skupni organ ustanoviteljev, nadzorni odbor, različne komisije
Zakoniti zastopnikPredsednikDirektorPredsednik uprave
Najvišji organ upravljanjaOrgan vseh članov (ustanovnih članov in ostalih članov)Svet zavodaUprava ustanove
ČlanstvoDaNe Ne
VpisRegister društevSodni registerEvidenca ustanov
PrenehanjeDruštvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.Zavod preneha:

- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,

- če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,

- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,

- če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,

- če se organizira kot podjetje,

- v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi
Ustanova preneha:

- če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove,

- če namen ustanove postane nemogoč,

- v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove,

- če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.