Skoči na vsebino

[#PKP10] UKREPI ZA NVO NA ENEM MESTU

31. 12. 2021 je stopil v veljavo Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, nekateri že uveljavljeni ukrepi pa se podaljšujejo tudi v leto 2022.

Izvleček sprejetih ukrepov je pripravil CNVOS.

Povračilo stroškov nakupa hitrih testov

Nevladna organizacija je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 evrov za vsakega delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 samotestirati. Pri tem velja, da se za delavce štejejo tako zaposleni kot prostovoljci, ki delo opravljajo na podlagi dogovora o prostovoljstvu oziroma oseba, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo pri organizaciji.

Ukrep velja tudi za nazaj, in sicer od 8. novembra 2021 in do 31. januarja 2022. Vlada bo ukrep lahko s sklepom tudi podaljšala za največ pet mesecev. Izplačilo pomoči bo enkratno, vlogo v obliki izjave pa bo potrebno oddati elektronsko pri FURS do 15. februarja 2022. Več o pogojih in postopku si preberite tukaj.

Podaljšanje ukrepa povračil nadomestila plač delavcem zaradi karantene ali višje sile do konca marca 2022

Delodajalci boste lahko do 31. marca 2022 pri Zavodu RS za zaposlovanje vložili vlogo za povračilo nadomestila plače delavcem, ki so odsotni zaradi karantene na domu ali višje sile, npr. obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Več o postopku, osemdnevnem roku in višini nadomestila si lahko preberete tukaj.

Če ste vlogo za povračilo že oddali in pri tem upoštevali le upravičenost do 31. 12. 2021, vas bodo ob obravnavi vloge pozvali na dopolnitev in uskladitev datumov, v kolikor bo iz dokazil izhajalo, da karantena traja tudi v letu 2022.

Vlada bo lahko ukrep podaljšala še enkrat, za obdobje največ treh mesecev.

Podaljšanje pravice do uveljavljanja delnega povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene in obveznosti varstva otrok

Do 28. februarja 2022 je podaljšan ukrep uveljavljanja delnega povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene in obveznosti varstva otrok tudi za družbenike zavodov, ki so hkrati tudi njihove poslovodne osebe in na dan nastopa karantene ali višje sile vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Če vam bo tako npr. karantena odrejena po 1. januarju 2022, morate vlogo pri FURS vložiti najkasneje v 15 dneh od predložitve dokazila o nastopu karantene. Višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ne boste zmogli dela opravljati zaradi t.i. višje sile. Več o pogojih in postopku si preberite tukaj.

Pravica do delavčeve kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podaljšana do 28. 2. 2022

Delavci lahko pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni izkoristijo tudi v letu 2022, in sicer je ta možnost podaljšana do 28. februarja 2022. Še vedno velja, da je delavec brez potrdila zdravnika lahko odsoten največ tri zaporedne delovne dni v kosu. To pomeni, da si morajo ti trije delovni dnevi koledarsko slediti.

Delavec bo za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi elektronske vloge. Vlogo morate vložiti najkasneje do 31. maja 2022 (velja tako za obdobje zadržanosti v letu 2021 kot za obdobje zadržanosti v letu 2022). Kot razlog zadržanosti na zahtevku, ki ga morate oddati elektronsko, in obračunu, se označi št. 13 ”bolezen-3 dni”.

Humanitarne organizacije še vedno ceneje do zaščitne in medicinske opreme

Od 1. januarja do 30. junija 2022 so dobave zaščitne in medicinske opreme, ki je dobavljena dobrodelni organizaciji in je namenjena za osebe, ki jih je prizadela epidemija ali za osebe, ki se z izbruhom spopadajo ali so mu izpostavljene, ponovno oproščene plačila DDV. Pomoč tako velja za vse organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (ZHO). Več o statusu humanitarne organizacije si lahko preberete tukaj. Pred nakupom medicinske in zaščitne opreme, ki je predmet oprostitve DDV, vam svetujemo, da se obrnete na prodajalca ali uvoznika opreme in se pozanimate glede možnosti nakupa brez DDV.

Dolžnost organizacije, da Inšpektorat RS za delo obvesti o delavčevem delu na domu

Od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 znova velja, da morate delodajalci pred začetkom dela delavca na domu o tem obvestiti Inšpektorat RS za delo. Obvestilo o delu na domu morate oddati elektronsko, preko portala SPOT. Navodila za izpolnjevanje obrazca so dostopna tukaj.

Izraba letnega dopusta v letu 2022

Podaljšana je izraba letnega dopusta iz let 2020 in 2021. Delavec ima tako v primerih, ko dopust za leto 2020 ni bil izrabljen v letu 2021 zaradi nujnih delovnih potreb zaradi koronavirusa, posledic epidemije ali odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen do 1. aprila 2022.

Delavec, ki dopusta za leto 2021 zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem  koronavirusa ali zaradi posledic epidemije COVID-19, v letu 2021 ni mogel izrabiti, ga lahko izrabi do 31. decembra 2022. To velja tudi za primer, ko ni mogel izrabiti letnega dopusta v trajanju najmanj dveh tednov.

Podaljšanje koriščenja turističnih bonov »bon20« in »bon21« do 30. junija 2021

Koriščenje tako turističnih bonov iz leta 2020 kot bonov iz leta 2021 bo mogoče do 30. junija 2022. Pri tem še vedno veljajo enaki pogoji za ponudnike, pri katerih se boni lahko koristijo, kot so do sedaj. Vse o koriščenju bonov in postopku uveljavljenja za ponudnike si preberite tukaj.

Do 30. junija 2022 podaljšan ukrep sofinanciranja osebne varovalne opreme

Vlada je s sklepom do 30. junija 2022 podaljšala sofinanciranje osebne varovalne opreme tudi za zaposlene, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo v domovih za starejše in izvajalce socialno varstvenih programov, ki izvajajo namestitveni program ter dezinfekcijo prostorov v primeru oskrbe uporabnika s sumom ali prisotnostjo okužbe s covidom-19.

Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve

Pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijaki in študenti, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja, bodo upravičeni do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve. Dodatek bo znašal do 30 evrov na posamezen dan opravljanja navedenih nalog, in sicer:

  •     10 evrov za opravljanje nalog do 4 ure,
  •     20 evrov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur,
  •     30 evrov za opravljanje nalog več kot 8 ur.

Do dodatka bodo osebe upravičene od 11. novembra 2021 do 30. junija 2022. Do povračila stroškov pa bodo upravičene tudi nevladne organizacije, ki bodo koordinirale vključevanje teh oseb.

Dodatno financiranje programov v podporo družini

Nevladne organizacije, ki izvajajo programe, ki so bili izbrani na podlagi JR za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021-2025, bodo za leto 2022 prejele 10 % dodatnih sredstev vrednosti programa za stroške dela in posredne stroške. Sredstva bo organizacija morala nameniti za dodatno izvajanje svetovanja in pomoči obstoječim in novim uporabnikom ter jih porabiti najpozneje do 31. decembra 2022.

Vir: CNVOS