Skoči na vsebino

LAS Za mesto in vas – 3. javni poziv

LAS Za mesto in vas je 6. 7. 2021 objavil tretji rok za prijavo projektnih vlog na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019. Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 191.203,41 EUR. Rok za predložitev vlog je 15. 10. 2021.

Vir: LAS Za mesto in vas

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v višini 70.983,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrepe:

  • U2: Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive;
  • U3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin;
  • U4: Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.

Evropski sklad za regionalni razvoj razpisuje sredstva v višini 120.220,41 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrep:

  • U5: Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja.

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

Javni poziv je objavljen na spletni strani LAS Za mesto in vas.

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge jih lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali telefona: 01 306 19 05.