Skoči na vsebino

Donacija

Pojem donacije je definiran v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, in sicer kot brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe.

O donaciji govorimo, ko nekdo podari določena sredstva nevladni organizaciji brez zahteve po protiuslugi. Organizacija, ki prejme donacijo, posledično nima nobene obveznosti do donatorja.

Ali je za donacijo potrebno skleniti donatorsko pogodbo?

Dogovor o donaciji je lahko opredeljen v pogodbi, vendar le ta za prejem donacije ni nujno potrebna. Če pa se donatorska pogodba sklepa, je potrebno biti pozoren, da v njej niso vključene obveznosti do donatorja ali kakršne koli protiusluge donatorju (tudi promoviranje donatorja oz. oglaševanje ne), saj v takšnem primeru ne govorimo več o donatorski pogodbi temveč o sponzorski.

Vsebina donatorske pogodbe

Donatorska pogodba običajno vsebuje sledeče:

  • podatke o donatorju,
  • podatke o prejemniku donacije (naziv in status organizacije),
  • namen porabe sredstev in
  • zavezo o poročanju o porabi prejetih sredstev.

Davčna obravnava donacije

Za donatorja so donacije davčno nepriznan odhodek (30. člen ZDDPO-2). To pomeni, da podarjena sredstva ne zmanjšujejo davčne osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Za organizacijo, ki opravlja nepridobitno dejavnost, pa prejeta donacija ni obdavčena, ob izpolnjevanju pogojev iz 9. člena ZDDPO-2 (nepridobitna dejavnost).

Kljub temu da donacije niso davčno priznan odhodek, pa lahko donator izkoristi olajšavo za donacije (59. člen ZDDPO-2). Donator lahko uveljavi olajšavo v višini 0,3 % obdavčljivega prihodka v posameznem davčnem letu, oz. največ v višini davčne osnove, če:

  1. donacijo izplača v denarju ali v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene in
  2. donacijo izplača rezidentom Slovenije ali rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, če so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Poleg olajšave v višini 0,3 % obdavčljivega prihodka lahko donator izkoristi še dodatno olajšavo v višini 0,2 % obdavčljivega prihodka. To velja v primeru, če donacijo izplača v denarju ali v naravi za kulturne namene ali pa gre za izplačilo prostovoljnim društvom, ki so ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delujejo v javnem interesu (npr. gasilci).

Če donator zaradi premajhne davčne osnove v določenem poslovnem letu ne more v celoti uveljaviti olajšave za donacije, lahko to stori v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Davčni vidik za NVO

V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/02) donacija ni predmet DDV, če gre za sredstva, ki jih davčni zavezanec izplača osebam, ki so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje humanitarne, kulturne, znanstvene, zdravstvene, socialnovarstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, verske ali sindikalne dejavnosti in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev.

Več: