Skoči na vsebino

Odprti javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022 (MOL)

Razpisuje: Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 20. 1. 2020
Rok za prijavo: 7. 2. 2020 ob 24.00

 

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ za leta 2020, 2021 in 2021, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leta 2020, 2021 in 2022.

Dodelitev sredstev:

 • dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo treh let,
 • dodelitev brezplačne uporabe prostora,
 • sofinanciranje programov.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:

 • športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
 • športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
 • zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
 • lokalne skupnosti;
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
 • zasebni športni delavci.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 • so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu;
 • imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL in delujejo za območje MOL najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL;
 • imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri;
 • ima športno društvo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov, druge statusnopravne oblike pa zbirko udeležencev programov;
 • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOL in njenih povezanih oseb;
 • zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave;
 • izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
Tags: