Skoči na vsebino

MEDNARODNA KONFERENCA RAZVOJNO SODELOVANJE IN KAM GRE TA SVET

Forum za enakopraven razvoj – FER vas vabi na mednarodno spletno konferenco

2. decembra 2021, ob 10. uri,

ki bo potekala prek orodja Zoom (povezava).

Kakšna je realnost v Albaniji, Sloveniji in Ugandi? Kako na prihodnost gledajo mladi? Kako vidijo enakost spolov, migracije, podnebne spremembe? Kakšen je razmislek strokovnjakov? Lahko razvojno sodelovanje pripomore k bolj pravični in enakopravni prihodnosti?

Namen konference je poiskati mesto razvojnega sodelovanja in trajnostnega razvoja v zelo spremenjenih razmerah, do katerih je na eni strani prišlo zaradi globalne pandemije Covid-19, ki je razgalila in še poglobila neenakosti, na drugi strani pa zaradi vedno bolj prisotnih posledic podnebnih sprememb, ki bodo vedno bolj vplivale na naša življenja. Oba pojava sta globalna, rešitve bi morale biti globalne, v realnosti pa smo vedno bolj razdeljeni in za svojimi mejami.

V okviru projekta Z refleksijami do pravične in enakopravne bodočnosti so v preteklih mesecih nastali številni grafični in pisni prispevki, ki so prikazovali izkušnje in razmislek avtorjev (mladih in strokovnjakov) ter osvetljevali pogled na enakost spolov, migracije, podnebne spremembe in razvojno sodelovanje. Prispevki so objavljeni na https://forumfer.org/refleksije/.

Avtorji bodo na konferenci predstavili svoje prispevke, nato pa bo potekala razprava z naslednjimi govorci:

  • Albin Keuc, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – SLOGA
  • Predstavnik/-ca Ministrstva RS za zunanje zadeve (tbc)
  • Elvana Zhezha, Balkan Center for Cooperation and Development – BCCD, Albanija
  • Bolingo Ntahira, Hope of Children and Women Victims of Violence – HOCW, Uganda

Dogodek bo moderirala Ana Kalin (Forum za enakopraven razvoj – FER). Potekal bo v angleškem jeziku.

Prijavite se s spletno prijavnico.


Forum for Equitabe Development is inviting to an international web conference

on December 2, 2021, at 10 a.m. (ZOOM link).

What is the reality in Albania, Slovenia and Uganda? How do young people view the future? How do they see gender equality, migration, climate change? What are the reflections of experts? Can development cooperation contribute to a fairer and more equitable future?

The aim of the conference is to find a place for development cooperation and sustainable development in the highly changed conditions caused on one side by the Covid-19 pandemic, which has exposed and deepened inequalities, and, on the other side, by the growing effects of climate changes which impact on our lifes. Both phenomena are global, solutions should be global, but in reality we are increasingly divided and beyond our borders.

As part of the project With Reflections to a Fair and Equaitable Future, numerous graphic and written contributions have been created in the recent months, reflecting the experiences and perceptions of numerous authors (young people and professionals) on gender equality, migration, climate change and development cooperation. Contributions are published on https://forumfer.org/refleksije/.

The authors will present their contributions at the conference, which will be followed by a discussion with the following speakers:

  • Albin Keuc, NGO Platform for Development, Global Education and Humanitarian Aid – SLOGA
  • Representative of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia (tbc)
  • Elvana Zhezha, Balkan Center for Cooperation and Development – BCCD, Albania
  • Bolingo Ntahira, Hope of Children and Women Victims of Violence – HOCW, Uganda

The event will be moderated by Ana Kalin (Forum for Equitable Development – FER). It will be held in English.

Registration form