Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode

Razpisuje: Občina Medvode
Datum objave na spletu: 6. 3. 2020
Rok za prijavo: do 18. 5. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode,
in sicer se sredstva lahko dodelijo za:

 • poslovanje;
 • prireditve;
 • projekte.
Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sodelujejo društva in zveze društev, ki izvajajo programe s področja spodbujanja razvoja turizma in:
 • imajo sedež na območju občine Medvode;
 • imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turističen«;
 • izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj eno leto delujejo na področju turizma;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
 • imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni program prijavitelja;
 • nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
 • izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).
Tags: