Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov Občine Medvode

Razpisuje: Občina Medvode
Datum objave na spletu: 6. 3. 2020
Rok za prijavo: do 18. 5. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz
občine Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko
dodelijo za:

 • poslovanje;
 • projekte.
Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje otroških in mladinskih programov lahko sodelujejo društva ali zveze društev, zavodi, ustanove ali zadruge, ki izvajajo programe za mlade oz. delujejo v
mladinskem sektorju in;
 • imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske programe za otroke in mlade iz občine Medvode;
 • imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih kot članih oziroma uporabnikih;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež
  sredstev iz drugih virov;
 • so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otroških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo delovanje na področju izvajanja programov določeno v statutu ali drugem
  temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
 • imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni program prijavitelja;
 • nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
 • izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).
Tags: