Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Moravče za leto 2020 (Občina Moravče)

Razpisuje: Občina Moravče
Datum objave: 6. 12. 2019
Rok za prijavo: 3. 2. 2020 ob 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Med kulturne programe in projekte, ki so v javnem interesu občine in se financirajo po tem javnem razpisu, sodijo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, likovne in fotografske, filmske, video ter spletne umetnosti in na področju varstva in negovanja nematerialne in materialne kulturne dediščine in drugi programi, ki nastajajo ali se odvijajo v Občini Moravče v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in Lokalnim programom za kulturo.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da imajo sedež v Občini Moravče,
  • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
  • da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče,
  • da delujejo že najmanj eno leto,
  • da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.

Izvajalci, ki v letu 2019 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, ne morejo prejeti sredstev na javnem razpisu za leto 2020.

Tags: