Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov športa v občini Medvode

Razpisuje: Občina Medvode
Datum objave na spletu: 6. 3. 2020
Rok za prijavo: do 18. 5. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov športa v občini Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer v višini 119.500,00 EUR. V letu 2020 se
sofinancirajo naslednji programi športa:

 • A PROGRAMI ŠPORTA 
  • 1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 65.650,00
   • 1.1 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
    • 1.1.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 6.565,00
    • 1.1.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 36.107,50
   • 1.2 Športna vzgoja mladine
    • 1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 19.695,00
    • 1.2.2. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez 3.282,50
  • 2 ŠPORTNA REKREACIJA 10.100,00
  • 3 KAKOVOSTNI ŠPORT 10.100,00
  • 4 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 15.150,00
   • 4.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2.121,00
   • 4.2 Športne prireditve 8.484,00
   • 4.3 Delovanje društev, zvez društev in zavodov, povezanih s športom 4.545,00
 • B PREDNOSTNI PROGRAMI ŠPORTA LOKALNEGA POMENA
Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih dejavnosti:
 • športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v občini Medvode;
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju občine Medvode;
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imajo sedež v občini Medvode;
 • izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih programov športa;
 • imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
 • imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov in evidenco o plačani članarini;
 • imajo izpolnjene obveznosti do Občine Medvode;
 • do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto delujejo na območju občine Medvode;
 • izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12; v nadaljevanju: pravilnik).
Tags: