Skoči na vsebino

Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale

Razpisuje: Občina Domžale
Datum objave na spletu: 28. 2. 2020
Vrednost razpisa: 6.000 EUR
Rok prijave: 30. 3. 2020 ob 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale, in sicer:

 • akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturne dediščine,
 • restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni dediščini,
 • raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine,
 • nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja kulturne dediščine,
 • akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes,
 • zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine.
Upravičeni prijavitelji

Pogoji za sofinanciranje:

 • prijavitelj je lastnik kulturne dediščine ali ima stavbno pravico na kulturni dediščini ali ima v primeru premične kulturne dediščine dovoljenje lastnika kulturne dediščine za izvedbo prijavljenega projekta,
 • prijavitelj ima vsebinsko in finančno opredeljen projekt,
 • prijavitelj je pridobil pozitivno mnenje pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo na področju varstva nepremične ali premične dediščine (pristojni javni zavod),
 • pravice do prijave nimajo neposredni in posredni proračunski uporabniki,
 • projekti, ki bi sicer izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa, če so lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk občinskega proračuna.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

Tags: