Skoči na vsebino

Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode

Razpisuje: Občina Medvode
Datum objave na spletu: 6. 3. 2020
Rok za prijavo: do 18. 5. 2020 do 23.59

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer so področja sofinanciranja:

 • redna društvena dejavnost,
 • akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju občine Medvode, ki so vpisani ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD),
 • restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih,
 • redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine,
 • raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine.
Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pod točko 2.a.:
 • v okviru svoje dejavnosti morajo imeti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
 • imajo sedež v občini Medvode;
 • delujejo najmanj eno leto;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu;
 • nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.
Pod točko 2.b.:
 • objekt na območju občine Medvode mora biti vpisan ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
 • izvajalec mora biti lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
 • izvajalec mora imeti pridobljene kulturno varstvene pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pod točko 2.c.:
 •  fizične in pravne osebe s sedežem v občini Medvode morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
Tags: