Skoči na vsebino

Učinek

  • Novice

Financerjem je zelo pomembno, da so projekti, ki jih financirajo čim bolj uspešni in da imajo čim večji učinek.

Kaj učinek (angl. impact) pravzaprav pomeni? Z učinkom mislimo na spremembo, ki je delno dosežena tudi po zaslugi projekta – za posameznika, za organizacijo in za lokalno skupnost oz. širšo družbo. Učinek je širša družbenoekonomska sprememba, katere ne bomo dosegli le z enim projektom, ampak bo do nje prišlo v daljšem času, z več različnimi projekti in programi. Naš projekt ima na spremembo posreden vpliv.

Kako lahko zagotovimo, da bo imel projekt največji možni učinek?

Vir: www.impacttool.nl.

Ko načrtujemo projekt, se ne smemo omejiti le na razmišljanje o tem, katere aktivnosti bomo izvedli. Projektni predlog mora vsebovati širši načrt, ki vključuje tudi učinek oz. vpliv, ki ga bo naš projekt imel, torej h kateri temeljni spremembi bo projekt prispeval. S tem mislimo na prispevek k širšim spremembam v družbi, kot so na primer aktivno državljanstvo, odpravljanje revščine, odprava neenakosti, večja zaposlitev, izboljšana zaposljivost ipd. Da bomo natančno vedeli, kakšno spremembo želimo doseči, moramo v načrtovanje vključiti našo ciljno skupino. Tako zagotovimo, da bo projekt ustrezal njihovim potrebam in da bo prispeval k želeni spremembi.

Neposreden vpliv našega projekta bodo rezultati (angl. outcomes). Ti bodo nastali med oziroma ob koncu projekta in jih bomo morali financerju tudi dokazati, če jih želimo prepričati, da je bil naš projekt zares uspešen. Primeri »outcomov« so lahko uporaba pridobljenega znanja na določenem področju, uporaba pridobljenih veščin in kompetenc, spremenjeno ravnanje oseb na določenem področju, skratka spremembe, ki so nastale pri naših ciljnih skupinah na podlagi uporabe naših »outputov«.

Izdelki in storitve, ki so nastali v projektu, se angleško imenujejo outputs, pri nas pa jih dostikrat v razpisih prav tako prikazujemo kot rezultate. Ti morajo biti doseženi, če želimo posledično doseči tudi »outcome«. Primeri »outputov« so lahko spletna stran, publikacija, priročnik, delavnica, svetovanja, različni dogodki, opolnomočeni udeleženci teh dogodkov ipd..

Če želimo priti do izdelkov ali storitev, moramo izvajati aktivnosti. Opis teh po navadi prijaviteljem ne predstavlja problema. Pod aktivnosti štejemo vsa opravila, ki jih moramo narediti v našem projektu. Primeri so lahko organizacija različnih dogodkov, raziskovanje, razvoj gradiv ipd.

Kot zadnja faza in hkrati prva, če na proces pogledamo z druge smeri, pridejo »inputi« oz. vložek v projekt, kar obsega različne vire, ki jih bomo rabili za izvedbo svojega projekta. Ti so po navadi finančna sredstva, kadrovska sredstva in čas.

Vir: Pexels