Skoči na vsebino

Status nevladne organizacije v javnem interesu

 • Novice

Status nevladne organizacije v javnem interesu označuje organizacije, katerih delovanje na določenem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma članov in je splošno koristno.

Organizacija mora za pridobitev in ohranjanje statusa izpolnjevati pogoje, določene v ZNOrg, pogoje, določene v veljavnem pravilniku za pridobitev statusa nevladne organizacije na izbranem področju ter dodatne kriterije, ki jih je določilo ministrstvo, pristojno za podelitev statusa.

Status prinese s seboj odgovornosti, pa tudi precej koristi.

Področja v javnem interesu

Nevladni organizaciji se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na enem ali več področjih.

Za spodaj našteta področja pridobijo organizacije status samodejno na podlagi zakona:

 • gasilstvo,
 • ribištvo,
 • zaščita in reševanje,
 • divjad in lovstvo,
 • varstvo potrošnikov

Spodaj pa so našteta področja, na katerih lahko organizacija pridobi status, pri čemer mora oddati vlogo na pristojnem ministrstvu:

 • družinska politika,
 • enake možnosti žensk in moških,
 • energija,
 • gozdarstvo,
 • javne varnosti in policije
 • kmetijstvo,
 • kultura,
 • kulturna dediščina,
 • mednarodni odnosi,
 • mednarodno razvojno sodelovanje in mednarodna humanitarna pomoč,
 • migracije,
 • mladinski sektor,
 • obramba,
 • ohranjanje narave,
 • pravosodja,
 • preventiva in varnost cestnega prometa,
 • promet,
 • prostor,
 • razvoj informacijske družbe,
 • razvoj kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje,
 • razvoj nevladnih organizacij,
 • razvoj podeželja,
 • razvoj transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi,
 • socialno varstvo,
 • spodbujanje razvoja turizma,
 • šport,
 • upravne notranje zadeve,
 • varnost in zdravje pri delu,
 • varnost pomorskega prometa,
 • varstvo okolja,
 • varstvo podzemnih jam,
 • varstvo pred diskriminacijo in varstva človekovih pravic,
 • visoko šolstvo,
 • vojni invalidi in žrtve vojnega nasilja,
 • vojni veterani,
 • vzgoja in izobraževanje,
 • zaščita živali,
 • zdravstveno varstvo,
 • znanost oziroma raziskovalna dejavnost,
 • zunanje zadeve, in
 • druga področja, za katere ni pristojno drugo ministrstvo.

Pogoji za pridobitev statusa

Nevladna organizacija lahko pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma članov in je splošno koristno ter če izpolnjuje naslednje pogoje (po ZNOrg):

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka tega člena in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Dodatni pogoji in kriteriji so lahko določeni tudi v veljavnem pravilniku za pridobitev statusa nevladne organizacije na izbranem področju ter dodatni kriteriji, ki jih je določilo ministrstvo, pristojno za podelitev statusa.