Skoči na vsebino

Sponzorstva ≠ donacije

Pomemben vir sredstev za nevladne organizacije so sponzorstva in donacije. Ključna razlika med prejetimi sponzorskimi sredstvi in donacijami je, da prejemnik donacije nima nikakršne obveznosti do donatorja, medtem ko pri sponzorstvu, sponzoriranec (prejemnik sponzorskih sredstev) za sponzorja opravi storitev oglaševanja oz. reklamiranja.

Kaj je donacija?

Donacija je po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti brezpogojno plačilo oz. prispevek v denarju ali naravi, ki ga zavezanec kot zavod, društvo, ustanova prejme od fizičnih ali pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačilo za proizvode ali storitve. Torej, donacija je denarni prispevek, ki ga organizacija prejme od fizične ali druge pravne osebe (podjetja) brez kakršnekoli obveznosti. Namen donacij je finančna podpora splošnih družbeno koristnih aktivnosti oz. dejavnosti.

Za donacijo se šteje tudi izkupiček od zbranih sredstev v akcijah zbiranja odpadkov in materiala, primernega za recikliranje, npr. zbiranje starega papirja.

Davčni vidik donacije za prejemnika donacije (društvo ,…)

Za prejemnika donacije se donacija šteje med dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in se izvzemajo iz davčne osnove, kar pomeni, da donacija ni predmet obdavčitve od dohodkov pravnih oseb, torej se od donacij ne plača davek od dohodka pravnih oseb.

Davčni vidik za donatorja (pravne osebe)

Za donatorja (pravna ali fizična oseba) donacije niso davčno priznani odhodki (30. Člen ZDDPO-2).  Lahko pa zavezanec (donator) uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju ali v naravi:

 • S sprejeto novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se je med drugim povečala davčna olajšava za donacije. 
 • Dosedanja davčna olajšava, ki so jo lahko donatorji upoštevali pri pripravi davčnega obračuna, se je iz višine 0,3% obdavčenih prihodkov povečala na 1%.
 • S 1. januarjem bo mogoča tudi dodatna olajšava za donacije dane v športne namene. Dodatna 0,2% olajšava je tako mogoča za izplačila v denarju ali v naravi za kulturne in športne namene ter prostovoljnim društvom ustanovljenim za varstvo pred naravnimi ni drugimi nesrečami, ki  delujejo v javnem interesu.
 • Dodana je tudi davčna olajšava v višini 3,8%, s katero lahko zavezanec (donator) zmanjša svojo davčno osnovo z izplačili v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganje v vrhunski šport.
 • Seštevek vseh davčnih olajšav je do 5% obdavčenega prihodka donatorja, vendar največ do višine davčne osnovo davčnega obdobja.

Donator prejemniku donacije sredstva nakaže na podlagi prejete prošnje za donacijo, v kateri organizacija opredeli namen zbiranja donacij.

Kaj je sponzorstvo?

Pri sponzorstvu gre za plačilo za opravljeno storitev (oglaševanje, reklamiranje,…). Sponzorstvo je poslovno sodelovanje med sponzorjem in sponzorirancem, tj. prejemnikom sponzorskih sredstev. S pogodbo o sponzorstvu se sponzor in prejemnik sredstev dogovorita o namenu sponzorstva. Sponzor se zaveže, da bo prejemniku sredstev izročil dogovorjena sredstva, v zameno pa bo prejemnik sredstev opravil dogovorjeno storitev tj. dogovorjeno promoviranje in reklamiranje sponzorja.

 

Vsebino sponzorske pogodbe zakonodaja ne ureja, ni predpisa, ki bi določal obvezne elemente sponzorske pogodbe. Kljub temu, naj bi sponzorska pogodba vsebovala:

 • naziv, sedež prejemnika sredstev
 • naziv, sedež sponzorja
 • denarni znesek ali druga sredstva, ki jih sponzor namenja
 • obveznosti sponzoriranca (način promocije sponzorja)
 • obveznosti sponzorja (določitev časovnih okvirjev in promocijskega materiala)
 • datum in kraj podpisa pogodbe

Prejemnik sredstev za opravljeno storitev (oglaševanje, reklamiranje,…) sponzorju izstavi račun.
Primer sponzorstva je reklamiranje podjetja (sponzorja) s transparentom na prireditvi, z objavo logotipa na spletni strani …

Davčni vidik sponzorstva za sponzoriranca, prejemnika sponzorskih sredstev (društvo ,…)

Za prejemnika sponzorskih sredstev se sponzorska sredstva obravnavajo kot pridobitni prihodki, pridobitni prihodki pa so obdavčljiv prihodek organizacije, od katerega se plača davek od dohodka pravnih oseb.

Davčni vidik sponzorstva za sponzorja (pravno osebno)

Za sponzorja so odhodki vezani na sponzorstvo, na podlagi prejetega računa za sponzorstvo, tj. opravljeno storitev promocije, davčno priznani, kar pomeni, da jim znižuje davčno osnovo pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb.

Tjaša Bajc, Consulta.si
Vir fotografij: Pixabay, Pexels

***

Članek je bil prvotno objavljen 15. 3. 2023 na spletni strani zanvo.org v sklopu člankov, ki jih pripravljamo regionalna stičišča, združena v Mreži ZaNVO.