Skoči na vsebino

Referendum za pitno vodo

  • Novice

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec je s somišljeniki pobudnik k referendumu za pitno vodo, saj je v predlogu novele Zakona o vodah tudi sporni člen, ki zaradi široke definicije gradnje objektov na priobalnih zemljiščih omogoča bodočo zlorabo in posledično onesnaženje voda v okviru zakona.

Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah imajo življenjski pomen tudi za varovanje podzemne vode in posledično glavnih virov pitne vode. Reke na svoji poti mestoma drenirajo podzemno vodo iz vodonosnikov in nekje drugje napajajo podzemno vodo s ponikanjem skozi dno struge v podtalje.

Dobro stanje ekosistema v obrežnem pasu zagotavlja, da je v dobrem stanju tudi voda v reki in v podzemni vodi. Obrežni pas je najobsežnejše vodovarstveno območje virov pitne vode. Obrežni pas in njegov ekosistem sta glavni kazalnik stanja vodnih virov in tudi virov v oskrbi s pitno vodo.

ZAKAJ JE NOVELA ZAKONA O VODAH SPORNA?

Predlagane spremembe rahljajo zaščito naših voda.

Ministrstvo za okolje in prostor je po pritiskih strokovnih združenj in civilne družbe vendarle umaknilo sporno točko 69. člena, po kateri bi se v novem Zakonu o vodah omogočilo gradnjo proizvodnih naprav z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih. V noveli pa še vedno ostaja sporen 37. člen, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih.

Pobudniki referenduma poudarjajo, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov« in “drugih objektov”, odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem povsod tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Ob tem poudarjamo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine.

Po gradbenem zakonu je dovoljena gradnja različnih objektov v javni rabi ter javnih površin, kot so gostilne, poslovni in upravni objekti, trgovine, stavbe za storitvene dejavnosti, obredne stavbe, ceste, parkirišča, pokopališča itd., kar bi po novem Zakonu o vodah znatno povečalo tveganje za onesnaženje naših površinskih in podzemnih voda ter posledično tudi pitne vode.

Zato se od Ministrstva za okolje in prostor, Vlade RS in poslancev ponovno zahteva umik celotnega predloga novele Zakona o vodah, ki ga zdaj sprejema po skrajšanem postopku. Zahteva se izvedba strokovne, celovite ter poglobljene javne obravnave sprememb zakona, ki lahko usodno vplivajo na našo vodno dediščino.

Kako oddati  podpis podpore referendumu za pitno vodo?

Podpis lahko oddate osebno na UE ali preko portala e-Uprava. Več informacij najdete tukaj.