Skoči na vsebino

Poziv za sofinanciranje stroškov kriznega dodatka za udeležence programov javnih del 2020

Trenutno veljavni interventni zakon določa, da so delodajalci (tudi nevladne organizacije) za vse delavce, ki opravljajo delo tudi v času epidemije, oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020.

Ob tem pa morajo delodajalci vsem zaposlenim delavcem, ki delajo, za delo v marcu (od 13. 3. dalje), v aprilu in maju 2020 in plači izplačati t.i. mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov neto. Med te delavce spadajo tudi zaposleni preko programa javna dela, vendar za ta prispevek ne morejo dobiti povrnjenih sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje.

Nevladne organizacije so pripravile dopis za Zavod za zaposlovanje, ki so ga poslale v vednost tudi Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ob tem so tudi pripravile izračune, ki kažejo, da s povrnitvijo teh sredstev organizacijam, ki vključujejo javne delavce, ne bi bistveno presegli dogovorjena sredstva ZRSZ.

 


Poziv za sofinanciranje stroškov kriznega dodatka za udeležence programov javnih del 2020

Nevladne organizacije, ki zaposlujemo sodelavce tudi prek programov javnih del 2020 Zavod RS za zaposlovanje pozivamo, da z nami sklene anekse k pogodbam o izvajanju programa javnega dela za leto 2020, v katerih opredeli strošek kriznega dodatka kot upravičen strošek za sofinanciranje s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Obrazložitev:

Nevladne organizacije smo kot delodajalci v skladu z 2., 3. in 4. odstavkom 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) dolžne izplačati krizni dodatek v višini 200,00 EUR vsem zaposlenim, ki delajo v času epidemije za meseca april in maj 2020.

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju zavod) je v razdelku Zasebni sektor med drugim zapisano, da na Zavodu ne sofinancirate stroškov kriznega dodata, ker da niso del odobrenih stroškov po pogodbi o izvajanju javnega dela (ZRSZ).

To pomeni, da moramo nevladne organizacije krizni dodatek kriti iz drugih sredstev, pri čemer tega stroška v finančnih načrtnih za leto 2020 nismo mogle predvideti. Številne med nami se v času epidemije spoprijemamo tudi z manjšimi prihodki od izvajanja pridobitne dejavnost in drugimi prihodki, ki ne predstavljajo strogo namenskih sredstev.

Tako se povečuje tveganje, da bomo organizacije primorane prekiniti pogodbe o izvajanju programa javnega dela, saj ne bomo zmogle kriti vseh obveznih stroškov za plače za udeležence programov javnih del. Udeleženci javnih del pogosto prihajajo iz več kot ene ranljive skupine, zato je še toliko bolj pomembno, da naredimo vse, da ohranimo trenutne programe javnih del.

Hkrati smo nevladne organizacije v skladu s 1. odstavkom 33. člena že omenjenega zakona oproščene plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za udeležence javnih del, ki so oziroma bodo delali v aprilu in maju 2020. Na spletni strani Zavoda je zapisano, da če za udeležence javnih del ne bomo plačali prispevkov, od vas tudi ne moremo zahtevati povračila. To razumemo in se s tem seveda strinjamo.

Zahtevki za povračilo stroškov za izvajanje programa javnih del za meseca april in maj 2020 bodo tako nižji – nevladne organizacije torej ne bomo porabile vseh sredstev sofinanciranja, ki so predvideni v pogodbi o izvajanju programa javnega dela.

Ta neporabljena sredstva se lahko namenijo za kritje kriznega dodatka pri posameznem udeležencu programa javnih del. Zneski neizplačanih mesečnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za stopnje izobrazbe I, II in III le za nekaj evrov ne dosežejo celotnega zneska kriznega dodatka (200,00 EUR), pri čemer se krizni dodatek izplača le za dneve, ko je delavec dejansko opravljal delo.

Ocenjujemo, da je predlog finančno vzdržen in sledi namenu javnih del, kot aktivne politike zaposlovanja, zato vas pozivamo, da Zavod RS za zaposlovanje z nami sklene anekse k pogodbam o izvajanju programa javnega dela za leto 2020, v katerih opredeli strošek kriznega dodatka kot upravičen strošek za sofinanciranje s strani Zavoda RS za zaposlovanje.