Skoči na vsebino

Odprti razpisi Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021

30. septembra 2021 ob 12.00 poteče rok za prijavo na 2 razpisa, ki podeljujeta sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

Vir: Norway grants 2014-2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Razpis je namenjen krepitvi človeškega kapitala in podpira razvoj kompetenc za 21. stoletje, boljšo povezanost izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem, razvoj podpornih ukrepov za vključevanje v življenje in delo posebnih skupin. Spodbuja razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter krepitev institucionalne zmogljivosti za dobro upravljanje, medsektorsko in medresorsko sodelovanje.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Projekti morajo prispevati k enemu rezultati in enemu neposrednemu učinku, razen v primeru Rezultata I.1, ko mora projekt prispevati k obema neposrednima učinkoma. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

 • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
 • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

 • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
 • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
 • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

 • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

>>> Več informacij

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Razpis je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih zmogljivosti in izvajanju pilotnih ukrepov, ki bodo prispevali k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Ukrepi bodo usmerjeni v področja trajnostne mobilnosti, obnove ekosistemov omrežja Natura 2000, krožnega gospodarstva, spodbujanja izrabe geotermalne energije ter drugih manj uveljavljenih obnovljivih virov energije.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Projekti morajo prispevati k enemu rezultati in enemu neposrednemu učinku. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

 • Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije
 • Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

 • Neposredni učinek B.2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti
 • Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

 • Neposredni učinek 3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

 • Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

>>> Več informacij