Skoči na vsebino

NIJZ navodila – kako nove omejitve vplivajo na aktivnosti NVO

  • Novice

Vlada RS je na seji 8. 7. 2020 sprejela spremembe Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in zbiranje ljudi omejila na do 10 ljudi, pod določenimi pogoji pa do 50 ljudi.

Splošna omejitev zbiranja je po novem do 10 ljudi, vendar je še vedno mogoče imeti srečanja do 50 ljudi pod pogojem, da organizator:

  • zbere podatke o vseh navzočih in jih hrani še en mesec, in
  • zagotovi minimalno razdaljo med udeleženci (trenutno 1,5 metra).
Foto: Pixabay

Omejitev velja tudi za zasebna srečanja oziroma za vsa srečanja, ki niso organizirane javne prireditve (za te veljajo druga pravila, več o tem spodaj). To torej pomeni tudi večino srečanj, aktivnosti in seje organov NVO (npr. zbor članov, delavnice, športne vadbe, druženja, izleti ipd.)

Društvo tako lahko izvede srečanje, zbor članov ali drugo aktivnost z do 50 ljudmi, mora pa imeti seznam vseh navzočih na srečanju in ga hraniti vsaj še en mesec, ter zagotoviti minimalno razdaljo med udeleženci. Od vsakega udeleženca je treba pridobiti ime, priimek in naslov stalnega prebivališča.

Seznam, ki ga mora NVO obvezno voditi, poleg osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje še:

  • kraj zbiranja (kraj, ulico in hišno številko),
  • kontaktno številko telefona,
  • podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor ter
  • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Če Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja organizatorju ne pošlje zahteve, organizator dogodka seznam uniči.

NVO mora v primeru izvedbe dogodka z od 10 do 50 ljudi vse udeležence obvestiti o obdelavi njihovih osebnih podatkov, torej da so potrebni njihovi osebni podatki (ime, priimek in naslov), da se bodo ti hranili en mesec, in da jih bo NVO na poziv predala NIJZ, saj jo k temu zavezujejo predpisi.

Če bi društvo v času veljavnosti trenutnega odloka moralo izvesti zbor članov ali drug dogodek, ki ni javna prireditev, za katerega se pričakuje, da se ga bo udeležilo več kot 50 ljudi, pa to torej trenutno ni mogoče. V nujnem primeru lahko za izvedbo zbora članov društvo uporabi katero od možnosti za izvedbo seje na daljavo, o katerih smo na Stičišču že pisali tukaj.

Še naprej mogoče kulturne, športne in druge javne prireditve z do 500 obiskovalci

Za organizirane javne prireditve veljajo drugačna pravila, in sicer so te še naprej možne, pod pogoji:

  • da organizator prijavi prireditev na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja (za čas trajanja ukrepov je to potrebno v vsakem primeru, tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna),
  • pridobiti je treba pozitivno mnenje NIJZ, ki se priloži omenjeni prijavi prireditve.
  • organizator zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 

Vir: CNVOS