Skoči na vsebino

Javni razpis za male projekte iz Programa Active Citizens Fund v Sloveniji

Objavljen je zadnji javni razpis iz Programa Active Citizens Fund v Sloveniji.

Na Javnem razpisu za male projekte je na voljo 358.500 evrov. Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so v letih 2018–2020 imele povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov.

Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Rok za prijavo: 12. 7. 2021 ob 12. uri.

V pomoč prijaviteljem bomo organizirali več različnih delavnic in svetovanj. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in svetovanja, ter se glede na to odločite, kam se boste prijavili.