Skoči na vsebino

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2020 – MLADINSKE DEJAVNOSTI (Občina Vrhnika)

Razpisuje: Občina Vrhnika
Datum objave: 17. 12. 2019
Rok za prijavo: 27. 1. 2020 ob 11.00

 

Programi, ki so predmet sofinanciranja:

b) S področja delovanja mladincev ter tehnične kulture in stanovskih organizacij s sedežem v občini Vrhnika

  • sofinanciranje programov neprofitnih prostovoljskih društev in organizacij, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi,
  • sofinanciranje organizacije tečajev oz. tematskih delavnic, celoletnih krožkov, prireditev in drugih aktivnosti za otroke in mladino,
  • sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah,
  • sofinanciranje organizacije strokovnega predavanja za člane in občane Vrhnike,
  • sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, biltena oz. internetne strani.

Upravičeni prijavitelji

Pravico do sofinanciranja imajo:

 • društva in organizacije, namenjene skrbi za invalide, reševanju socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnosti in samopomoči, ki izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Vrhnika,
 • mladinske skupine, klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti,
 • stanovske organizacije in društva, ki izvajajo programe tehnične kulture.

Poleg navedenih pogojev, morajo posamezni izvajalci izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
 • da izvajajo programe, namenjene občanom Vrhnike,
 • da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
 • da imajo sedež v Občini Vrhnika,
 • društva na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Vrhnika, vendar morajo imeti med člani tudi občane Občine Vrhnika,
 • društva na področju mladinskih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Vrhnika, vendar morajo imeti na Vrhniki podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno občanom Vrhnike,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • da imajo poravnane vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Vrhnika,
 • da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna,
 • da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija.
Tags: