Skoči na vsebino

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2020 – DEJAVNOST TEHNIČNE KULTURE IN STANOVSKIH ORGANIZACIJ (Občina Vrhnika)

Razpisuje: Občina Vrhnika
Datum objave: 17. 12. 2019
Rok za prijavo: 27. 1. 2020 ob 11.00

 

Programi, ki so predmet sofinanciranja:

a) S področja skrbi za socialno ogrožene, invalide, ostarele in za izboljšanje kvalitete življenja občanov občine Vrhnika:

 • sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva in s svojim delom dopolnjujejo dejavnost javnih zavodov s področja socialnega varstva in invalidska društva,
 • sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
 • sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami,
 • sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
 • sofinanciranje predavanj članom,
 • sofinanciranje predavanj za širše okolje,
 • sofinanciranje izdaje glasila ali biltena,
 • sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
 • sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
 • sofinanciranje rehabilitacijskih programov.

Upravičeni prijavitelji

Pravico do sofinanciranja imajo:

 • društva in organizacije, namenjene skrbi za invalide, reševanju socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnosti in samopomoči, ki izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Vrhnika,
 • mladinske skupine, klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti,
 • stanovske organizacije in društva, ki izvajajo programe tehnične kulture.

Poleg navedenih pogojev, morajo posamezni izvajalci izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
 • da izvajajo programe, namenjene občanom Vrhnike,
 • da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
 • da imajo sedež v Občini Vrhnika,
 • društva na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Vrhnika, vendar morajo imeti med člani tudi občane Občine Vrhnika,
 • društva na področju mladinskih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Vrhnika, vendar morajo imeti na Vrhniki podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno občanom Vrhnike,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
 • da imajo poravnane vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Vrhnika,
 • da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna,
Tags: