Skoči na vsebino

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Log-Dragomer v letu 2020 (Občina Log-Dragomer)

Razpisuje: Občina Log-Dragomer
Datum objave: 12. 12. 2019
Rok za prijavo: 27. 1. 2020 do 15.00

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih vsebin, ki so opredeljene v letnem programu športa v Občini Log – Dragomer.

Sofinanciranje naslednjih programov:

 • športni programi;
  • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
  • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
  • športna rekreacija,
  • kakovostni šport,
  • šport starejših.
 • športne prireditve in promocija športa;
 • razvojne dejavnosti v športu;
 • organiziranost v športu.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:

 • športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Log – Dragomer,
 • zavodi za šport po Zakonu o športu,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
 • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
 • samostojni podjetniki posamezniki in
 • zasebni športni delavci.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.

Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI ŠPORTNIH VSEBIN:

Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa športa, če so registrirani in imajo sedež v Občini Log – Dragomer najmanj eno leto.

Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

 • izvajati športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo.
 • izvajati športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu najmanj 30 ur (razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg).
 • v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, vrhunskega športa in šport invalidov so vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni športni zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v letu, na katerega se nanaša javni razpis.
 • imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programa.
 • imeti urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) in evidenco o udeležencih programov.

Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so navedeni v merilih.

Tags: