Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje

Razpisuje: Občina Dobrepolje
Datum objave na spletu: 28. 2. 2020
Vrednost razpisa: 19.500 EUR
Rok za prijavo (podaljšan): do 8. 5. 2020 (do 13.00 osebno ali po pošti priporočeno isti dan)

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za leto 2020, ki se dodelijo za:

A. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu/ Uredba komisije (EU) št. 702/2014

  • Ukrep 1/ Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  • Podukrep 1.1/ Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  • Podukrep 1.2/ Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

B. De minimis pomoči / Uredba komisije (EU) št. 1407/2013

  • Ukrep 6/ Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak

C. De minimis pomoči / Uredba komisije (EU) št. 1408/2013

  • Ukrep 6A/ Pomoč čebelarstvu

D. Ostali ukrepi občine

  • Ukrep 7/ Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
  • Ukrep 8/ Drugi ukrepi
Tags: