Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ig (Občina Ig)

Razpisuje: Občina Ig
Datum objave na spletu: 2. 3. 2020
Vrednost razpisa: 7.700,00 EUR
Rok prijave: 3. 4. 2020

 

Predmet javnega razpisa

Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe nepridobitnih organizacij, društev, združenj, skupin, javnih zavodov, posameznikov in drugih institucij na območju Občine Ig, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Ig in drugih javnih razpisov oz. jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise za sofinanciranje prireditev v Občini Ig.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izvedejo prireditev ali projekt na območju Občine Ig, za občane občine Ig in so v interesu Občine Ig, ali izjemoma izven Občine Ig, če izvedba prireditve bistveno pripomore k promociji Občine Ig. Izvajalec lahko prijavi največ dva programa oz. projekta.
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. točki razpisa, ki:

  • so registrirani po veljavni zakonodaji in imajo sedež v občini Ig oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ig,
  • so registrirani po Zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v Občini Ig,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja in so registrirani vsaj eno leto,
  • imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine,
  • imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
  • pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
  • poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
Tags: