Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje letnega športnega programa v občini Moravče za leto 2020 (Občina Moravče)

Razpisuje: Občina Moravče
Datum objave: 5. 12. 2019
Rok za prijavo: 23. 1. 2020 ob 23.59

 

Področja, ki so predmet sofinanciranja:

ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM-P): celoletni prostočasni športni programi za otroke in mladino (do 5, do 8, do 11, do 15, do 19 let),
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM-U): celoletni tekmovalni športni programi za otroke in mladino (12/13, 14/15 let, U-16/17; u-18/19),
 • Kakovostni šport (KŠ): celoletni tekmovalni programi odraslih,
 • Športna rekreacija (RE): celoletni športnorekreativni programi za odrasle.
 • Šport starejših (ŠSTA): celoletni športnorekreativni programi za starejše.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:

 • izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

 • delovanje športnih društev.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA:

 • izvedba lokalno pomembnih športnih prireditev.

 

Upravičeni prijavitelji

Na JR lahko kandidirajo izvajalci iz 3. člena Odloka, ki so upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnijo naslednje pogoje:

 • imajo sedež v občini Moravče,
 • se pravočasno prijavijo na javni razpis,
 • so najmanj eno (1) leto registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
 • imajo za prijavljena športne programe in področja:
  • zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini, registriranih tekmovalcih,udeležencih vadbe,
  • izvajajo svoje dejavnosti pretežno za občane občine Moravče.

Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

Tags: