Skoči na vsebino

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 financirala Občina Brezovica iz proračuna, namenjenega za kulturo

Razpisuje: Občina Brezovica
Datum objave na spletu: 3. 2. 2020
Rok za prijavo: do 3. 3. 2020 do 12.00

 

Predmet javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja društev, skupin in posameznikov na področju kulturne dejavnosti v občini Brezovica, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov delovanja upravičencev in izvedbe njihovih posameznih projektov. Na podlagi tega javnega razpisa se ne sofinancirajo investicije v prostore društev ter aktivnosti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna ali na podlagi drugih občinskih predpisov.

Upravičeni prijavitelji

Vloge na projektni poziv lahko predložijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež na območju Občine Brezovica;
  • so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti, s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj eno leto pred objavo razpisa – to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji društva (če se prijavljajo prvič);
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
  • poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom društva;
  • so v primeru, da so bili pogodbena stranka Občine Brezovica v letu 2019, izpolnjevali vse svoje obveznosti do Občine Brezovica.
Tags: