Skoči na vsebino

Javni razpis sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva (Občina Ig)

Razpisuje: Občina Ig
Datum objave na spletu: 2. 3. 2020
Vrednost razpisa: 5.610,00 EUR
Rok prijave: 10. 4. 2020

 

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in pospeševanja razvoja podeželja, ki imajo sedež v Občini  Ig.

Cilj financiranja društev  je spodbuda k ohranjanju  tradicije med podeželskim prebivalstvom Za njihovo delovanje je potrebno poleg lastnih prihodkov dolgoročno zagotoviti dodatna finančna sredstva.
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja podeželskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirani po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva,
 • da delujejo najmanj eno leto,
 • da delujejo v javnem interesu,
 • da imajo sedež v občini Ig,
 • da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti povezane z pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
 • da imajo sedež v občini Ig, oziroma so člani društva občani občine Ig,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
 • da redno izvajajo svojo dejavnost,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
 • da je društvo za preteklo leto podalo vsa poročila in dokazila Občini Ig skladno z zahtevami,
 • da imajo poravnane vse davčne in druge zakonske in poslovne obveznosti,
 • da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
Tags: